PALVELEMME: MA-PE 9.00-18.00, LA 9.00-14.00
ILMAINEN PYSÄKÖINTI, EI PORTAITA

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Joensuun 3. Niinivaaran apteekki
Niinivaarantie 52, 80200 Joensuu
puh. 050 5920263
niinivaaran.apteekki@apteekit.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissaasioissa

Marja-Leena Heliövaara
Niinivaarantie 52, 80200 Joensuu
puh. 050 5920263

Rekisterin nimi

Avainasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Avainasiakasrekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa Joensuun 3. Niinivaaran apteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakaspalvelua.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin jamuiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten uutiskirjeen lähettämisen tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Avainasiakasrekisteriin tallennetaan:

  • Asiakkaan sukunimi ja etunimi
  • Asiakkaan sosiaaliturvatunnus
  • Asiakkaan yhteystiedot
  • Asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja asiakasryhmät.
  • Asiakkaan osoitetiedot. Apteekki voi seurata asiakkaan kokonaislääkityksen turvallisuutta ja taloudellisuutta.
  • Asiakatietot ovat hyödynnettävissä Niinavaaran apteekissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Avainasiakaslomake
Asiakkaan antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muiden yritysten käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tiedot ovat salassapidettäviä.

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26§).Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin kanssa tarkastuksen suorittamisesta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan apteekkarille tai apteekkia hoitavalle proviisorille.

Tarkastuksesta päättää apteekkari tai apteekkia hoitava proviisori.

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus: apteekkari/apteekkia hoitava proviisori.

Kojauspyyntö osoitetaan apteekkari Marja-Leena Heliövaaralle tai apteekkia hoitavalle proviisorille.

Korjauksesta päättää apteekkari Marja-Leena Heliövaara tai apteekkia hoitava proviisori.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten.